نویسنده = سید عبدالحسین موسوی نیا
مشروعیت باروری زنان مجرد با سلول‌های بنیادی خود آنان

دوره 8، شماره 15، فروردین 1400، صفحه 61-83

سید عبدالحسین موسوی نیا؛ محمد علی قاسمی