نویسنده = محمد رسول آهنگران
امکان‌سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت نسبت به نماز شفع

دوره 8، شماره 15، فروردین 1400، صفحه 35-59

سعید سبوئی جهرمی؛ محمد رسول آهنگران؛ محسن شیرخانی