دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395 
1. نقل به معنا در روایات

صفحه 6-29

محمدجواد فاضل لنکرانی


5. بازخوانی ماهیت قاعده اقدام و کاربرد آن در مسئله اتانازی

صفحه 111-133

زهرا امیری‌فرد؛ طوبی زین‌الدینی؛ اکرم شریف‌آبادی