دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-36 
9. ماخذشناسی فقه و اخلاق

صفحه 249-266

عزّت ملَمعی خوزانی؛ نفیسه روشن‌بین