دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398 
6. بررسی فقهی مالیت بیت‌کوین در بستر فضای مجازی

صفحه 127-143

سید صادق آذریان؛ محمد فائزی؛ مهدی آزادپرور