محورهای موضوعی

دانش فقه

دانش اصول فقه اسلامي

دانش حقوق اسلامی

دانش حدیث و رجال

فلسفه فقه با تاکید بر مسائل جدید