مرکز فقهی ائمه‌ی اطهار(ع)
نشانی:
میدان معلم ساختمان مرکز فقهی ائمه اطهار طبقه دوم
تلفن:
7730595 0253
کد پستی:
3715756338
سامانه نشریه:
mags.markazfeqhi.com/login
ایمیل:
mags@markazfeqhi.com