مرکز تخصصی ائمه‌ی اطهار
نشانی:
میدان معلم ساختمان مرکز فقهی ائمه اطهار طبقه دوم
تلفن:
7730595 0253
کد پستی:
3715756338
سامانه نشریه:
www.mags.markazfeqhi.ir