آخرین شماره
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز:
مرکز فقهی ائمه اطهار

مدیر مسئول:
حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

سردبیر:
دکتر حمید ستوده

اعضای هیئت تحریریه
سیدجواد حسینی خواه
محمدجعفر طبسی
سیدعلی علوی قزوینی
ابوالقاسم علیدوست
محمدجواد فاضل لنکرانی
محمدرضا فاضل کاشانی
محمد قائنی
محمدعلی قاسمی
احمد عرفانی نسب
محمدمهدی مقدادی
سیدمحمد نجفی یزدی