آخرین شماره
عناوین مقالات آخرین شماره
بررسی آیه شریفه «اعتداء» در فقه معاملات؛ تأملی در استنادپذیری
بررسي فقهي حدود مشمول ماده 220 قانون مجازات اسلامی

تولید و استفاده از سلاح‌هاى کشتار جمعى از دیدگاه فقه اسلامی
نگاه مرد به صورت و دستان زن نامحرم
واکاویِ طهارت اهلِ‌کتاب
ضمان قابض در عقد فاسد
تغيير جنسيت و مسائل فراروی آن

شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز:
مرکز فقهی ائمه اطهار

مدیر مسئول:
حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

سردبیر:
دکتر حمید ستوده

اعضای هیئت تحریریه
سیدجواد حسینی خواه
محمدجعفر طبسی
سیدعلی علوی قزوینی
ابوالقاسم علیدوست
محمدجواد فاضل لنکرانی
محمدرضا فاضل کاشانی
محمد قائنی
محمدعلی قاسمی
احمد عرفانی نسب
محمدمهدی مقدادی
سیدمحمد نجفی یزدی