آخرین شماره
عناوین مقالات آخرین شماره
بررسی آیه شریفه «اعتداء» در فقه معاملات؛ تأملی در استنادپذیری
بررسي فقهي حدود مشمول ماده 220 قانون مجازات اسلامی
حکم درمان بیمار با عدم تمکن مالی
قاعده قرعه و گستره ی آن
قاعده نفی سبيل و تطبيق آن بر اقتصاد مقاومتی
بررسی حجیت ظنون در موضوع شناسی فقهی

تولید و استفاده از سلاح‌هاى کشتار جمعى از دیدگاه فقه اسلامی
نگاه مرد به صورت و دستان زن نامحرم
بررسی آیه شریفه «اعتداء» در فقه معاملات؛ تأملی در استنادپذیری
ضمان قابض در عقد فاسد
واکاویِ طهارت اهلِ‌کتاب

شناسنامه مجله
صاحب امتیاز:
مرکز فقهی ائمه اطهار

مدیر مسئول:
حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

سردبیر:
دکتر حمید ستوده

اعضای هیئت تحریریه