کلیدواژه‌ها = تغییر جنسیت
تعداد مقالات: 3
2. تغییر جنسیت والدین یا فرزند و تأثیر آن بر مسئلة توارث میان آن دو از منظر فقه امامیه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-117

محمد مهدی کریمی نیا؛ سعید کاوه


3. تغیییر جنسیت و مسائل فراروی آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-122

محمدمهدی کریمی نیا