کلیدواژه‌ها = افشای اسرار
محرمانگی اسرار بیماران در آینۀ فقه

دوره 5، شماره 9، فروردین 1397، صفحه 121-152

عمار نصرالهی