کلیدواژه‌ها = عرف
ظرفیت‌های مکتب فقهی امام خمینی در تولید فقه اجتماعی

دوره 8، شماره 15، فروردین 1400، صفحه 133-158

محمد باقر ربانی


کاربست روش معناشناسی فقهی در موضوع هنر

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 75-104

مهدی امینی؛ جعفر سرباززاده