نویسنده = احسان عابدین‌پور
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی فقهی ضمان پزشک در برداشت اعضا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 171-205

احسان عابدین‌پور