نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نسب مادری نوزاد در ترمیم ژنتیکی زیگوت و تخمک

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-72

حمید ستوده؛ رضا پورصدقی