نویسنده = ������������ ��������
تعیین نسب مادری نوزاد در ترمیم ژنتیکی زیگوت و تخمک

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 53-72

حمید ستوده؛ رضا پورصدقی