نویسنده = �������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین چیستی قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم» و بازتاب آن در ابواب جزایی جواهر الکلام

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-91

محمد جعفر صادق پور؛ مهدی سعیدی


2. کیفر لگدمال کردن شکم (دوس البطن) در فقه امامیه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-92

محمد جعفر صادق پور؛ سهراب بهادری