نویسنده = ������������ ����������
کاربرد سیاق در فقه القرآن

دوره 3، شماره 5، فروردین 1395، صفحه 134-158

مجتبی صبوری