نویسنده = ���������� ����������
اعتبارسنجی اسناد ملکی؛ بررسی فقهی ـ حقوقی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1395، صفحه 91-110

مجتبی شجاع