نویسنده = ���������������� �������������� �����������������