نویسنده = سید صادق طباطبایی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی فقهی در بورس

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-184

سید صادق طباطبایی