نویسنده = محمد علی قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی خریدوفروش خون بند ناف

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-36

محمدعلی قاسمی


2. شریعت و قضاوت بانوان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-78

محمد علی قاسمی