نویسنده = محمّدجواد فاضل لنکرانی
تعداد مقالات: 1
1. ضمان قابض در عقد فاسد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 8-46

محمّدجواد فاضل لنکرانی