نویسنده = سید جواد حسینی خواه
تعداد مقالات: 1
1. کاربست قواعد فقه در تأمین و تضمین بُعد اقتصادی امنیت انسانی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-78

سید جواد حسینی خواه