نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 3
1. تعیین نسب مادری نوزاد در ترمیم ژنتیکی زیگوت و تخمک

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-72

حمید ستوده؛ رضا پورصدقی


2. قاعده تناسب منفعت و مسئولیت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-109

رضا پورصدقی؛ محمد فائزی؛ محمد نوذری


3. جزئیت عمل مستحبی در واجبات

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 116-135

رضا پورصدقی