نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فلسفة حرمت موسیقی از نگاه فارابی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-74

نادیا مفتونی؛ محمود نوری