نویسنده = محمود نوری
تبیین فلسفة حرمت موسیقی از نگاه فارابی

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 61-74

نادیا مفتونی؛ محمود نوری