نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین چیستی قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم» و بازتاب آن در ابواب جزایی جواهر الکلام

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-91

محمد جعفر صادق پور؛ مهدی سعیدی