نویسنده = ������������ �������� ������������������